เครื่องมือคำนวณ

คำนวณ ABV

คำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ จากกค่า Original Gravity และ  Final Gravity 

พร้อมการแปลงค่าอื่นๆ เช่น ABW, °P[initial], °P[final], Real Extract, Apparent Attenuation, Real Attenuation

คำนวณ

คำนวณ Hydrometer Temperature Correction

ไฮโดรมิเตอร์จะต้องปรับเทียบในอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงถึงมีความแม่นยำ

ตัวคำนวณนี้จะช่วยปรับการอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์ให้ โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเวิร์ท(wort) หรือของเหลวที่ต้องการ กับอุณหภูมิที่ปรับเทียบของไฮโดรมิเตอร์

คำนวณ

คำนวณน้ำตาลสำหรับการ Carbonation

คำนวณปริมาณน้ำตาล Dextrose ที่ใช้ พร้อมระดับ CO2 ที่เหมาะสมกับเบียร์ประเภทต่างๆกว่า 60 ชนิด

คำนวณ

เทียบค่าสี

ตัวแปลงหน่วยสีของระหว่าง: SRM, EBC และ Lovibond(°L)

คำนวณ

แปลงหน่วยความหวาน Brix, Plato และ Specific Gravity (SG)

 

คำนวณ